Ban Chi Uỷ

ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN TRƯỜNG CƠ KHÍ – Ô TÔ NHIỆM KỲ 2023-2025

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Ghi chú

1

Hoàng Tiến Dũng

Bí thư

BAN CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG CƠ KHÍ – Ô TÔ NHIỆM KỲ 2023-2025

2

Nguyễn Anh Ngọc

Phó Bí thư

BAN CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG CƠ KHÍ – Ô TÔ NHIỆM KỲ 2023-2025

3

Nguyễn Anh Tú

Ủy viên

ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN TRƯỜNG CƠ KHÍ – Ô TÔ NHIỆM KỲ 2023-2025

4

Hoàng Xuân Thịnh

Ủy viên

BAN CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG CƠ KHÍ – Ô TÔ NHIỆM KỲ 2023-2025

5

Nguyễn Quốc Khánh

Ủy viên

BAN CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG CƠ KHÍ – Ô TÔ NHIỆM KỲ 2023-2025