Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CƠ KHÍ - Ô TÔ

Hiệu Trưởng: PGS.TS. Hoàng Tiến Dũng

Ban giám hiệu

* CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của Trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Làm chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo Trường Cơ khí - Ô tô;

b) Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Tổ chức nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ, hành chính đối ngoại, pháp chế, tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, đánh giá xếp loại chất lượng, thi đua khen thưởng, kỷ luật viên chức và người lao động, bồi dưỡng đội ngũ, hoạt động truyền thông và ký kết các hợp đồng kinh tế;

c) Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển Trường Cơ khí - Ô tô;

d) Phụ trách các công tác khoa học công nghệ; tuyển sinh; hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp, các dự án và Ký kết các hợp đồng đào tạo, thực tập, xây dựng chương trình,…;

e) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Khoa Công nghệ Cơ khí, Khoa Hệ thống Công nghiệp, Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sản xuất thông minh, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Hợp tác phát triển, Trung tâm Thực hành, Thực nghiệm Cơ khí.

Sinh hoạt tại Khoa Công nghệ Cơ khí.

Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Anh Ngọc

Ban giám hiệu

*CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

a) Phụ trách một số công tác về khoa học công nghệ; công tác thi sinh viên giỏi, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp của sinh viên. Các câu lạc bộ về nghiên cứu khoa học; công tác quản lý cơ sở vật chất của Trường Cơ khí - Ô tô;

b) Phụ trách công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, công tác bảo trì bảo dưỡng, công tác 5S, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động, bảo hộ lao động trong thực hành, thực tập...;

c) Phụ trách công tác phát triển các hoạt động dịch vụ;

d) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực, Khoa Công nghệ Ô tô, Trung tâm Thực hành, Thực nghiệm Ô tô;

e) Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

Sinh hoạt tại khoa Công nghệ Ô tô.

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Anh Tú

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CƠ KHÍ - Ô TÔ

*CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

a) Phụ trách các công tác hành chính; đào tạo; an ninh trật tự, tự vệ; văn hoá, văn nghệ, thể thao, liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác phát triển các chương trình đào tạo mới; phương pháp dạy học mới; bồi dưỡng giảng viên;

b) Phụ trách công tác sinh viên, hoạt động câu lạc bộ về học tập; công tác đảm bảo chất lượng, công tác khảo thí; một số công việc về tuyển sinh;

c) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Khoa Cơ điện tử, Khoa Kỹ thuật cơ sở, Phòng Đào tạo, khoa học công nghệ và công tác sinh viên;

d) Đảm nhiệm các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

Sinh hoạt tại Khoa Cơ điện tử.