Các tổ chức đoàn thể

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2023-2028:

TT

Họ và tên

Chức vụ CĐ

Ghi chú

1

Trần Thị Thu Thủy

Chủ tịch

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

2

Lưu Vũ Hải

Phó Chủ tịch

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

3

Nguyễn Quốc Khánh

Phó Chủ tịch

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

4

Vũ Hải Quân

Ủy viên

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

5

Nguyễn Minh Thắng

Ủy viên

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

6

Nguyễn Đức Cường

Ủy viên

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
7Dương Thị Thanh ThùyỦy viênCÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

LIÊN CHI ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022-2024:

TT

Họ và tên

Chức vụ ĐTN

Ghi chú

1

Trịnh Đắc Phong

Bí thư

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

2

Trần Ngọc Tiến

Phó Bí thư

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

3

Nguyễn Duy Thành

Phó Bí thư

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ