Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ Khí

Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ Khí

1. Mục tiêu đào tạo

PEO1: Thực hiện các công việc thiết kế, sản xuất và quản lý trong ngành công nghiệp và kinh doanh lĩnh vực cơ khí.

PEO2: Làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công nghiệp đa quốc gia.

PEO3: Có đạo đức nghề nghiệp và cam kết chất lượng trong quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

SO1: Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí;

SO2: Có khả năng thiết kế các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí;

SO3: Có khả năng giao tiếp bằng văn viết, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường làm việc kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng lựa chọn và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp;

SO4: Có khả năng thực hiện các kiểm thử tiêu chuẩn, đo lường và thí nghiệm; phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm để cải tiến quy trình;

SO5: Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật.
3. Bảng số liệu sinh viên nhập học và sinh viên tốt nghiệp hàng năm

Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ Khí

4. Chương trình khung các khóa ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

* Chương trình khung ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Khóa 16

* Chương trình khung ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Khóa 15

* Chương trình khung ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Khóa 14

* Chương trình khung ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Khóa 13

* Chương trình khung ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Khóa 12