Trung tâm Thực hành, Thực nghiệm Ô tô

TRUNG TÂM THỰC HÀNH, THỰC NGHIỆM Ô TÔ

BAN GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM THỰC HÀNH, THỰC NGHIỆM Ô TÔ

Giám đốc

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa

ĐT: 0982456798

Email: nghiant@haui.edu.vn

TRUNG TÂM THỰC HÀNH, THỰC NGHIỆM Ô TÔ

Phó Giám đốc

TS. Nguyễn Xuân Khoa

ĐT: 0973361368

Email: khoanx@haui.edu.vn

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TRUNG TÂM THỰC HÀNH, THỰC NGHIỆM Ô TÔ

Trung tâm Thực hành, thực nghiệm trường Cơ khí – Ô tô được thành lập theo Quyết định số: 902/QĐĐHCN ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội.

Tên giao dịch tiếng Anh là: Automotive Practice and Inspection Center

Trung tâm Thực hành, Thực nghiệm Ô tô có nhiệm vụ như sau:

I. Nhiệm vụ

1. Công tác đào tạo thực hành/thí nghiệm và bảo dưỡng

- Quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật, tham gia kết hợp đào tạo thực hành/thí nghiệm cho các học phần thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Ô tô và Kỹ thuật Cơ khí Động lực của trường phân công, tham gia xây dựng quy hoạch vị trí việc làm;

- Đào tạo, bồi dưỡng, phối hợp phân công nghiệm vụ và đánh giá cán bộ kỹ thuật;

- Xây dựng định mức và quản lý vật tư học phần thực hành/thí nghiệm Trung tâm quản lý;

- Trực tiếp quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các bài thí nghiệm, thực hành được phân cấp;

- Phát triển, kết hợp xây dựng bài thí nghiệm, thực hành theo đặt hàng tương ứng của Khoa thuộc Trường;

- Thực hiện xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng và thực hiện nhiệm vụ bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị đảm bảo sẵn sàng hoạt động;

- Chịu sự giám sát về nội dung, chất lượng, tiến độ thực hiện các bài thí nghiệm, thực hành theo kế hoạch giảng dạy của trường Cơ khí – Ô tô và Đại học Công nghiệp Hà Nội;

2. Công tác đào tạo bồi dưỡng và kết hợp doanh nghiệp

- Đạo tào ngắn hạn, đào tạo chuyển giao công nghệ lập trình, vận hành máy gia công và thiết bị đo lường thuộc lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Ô tô cũng như Kỹ thuật Cơ khí Động lực;

- Phối hợp và thực hiện đào tạo kết hợp với Doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội;

- Thực hiện hợp tác với các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo đo và phân tích kết quả sản phẩm thực tiễn và các đề tài nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực Ô tô.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng Trường Cơ khí-Ô tô