Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực

Ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực

Ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực

1. Mục tiêu đào tạo

PEO1: Có kiến thức về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu và vận dụng các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô;

PEO2: Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành công nghệ kỹ thuật ô tô; các quá trình vật lý của công nghệ kỹ thuật ô tô, hệ thống bảo dưỡng, sửa chữa, đăng kiểm cũng như dây chuyền sản xuất lắp ráp ô tô;

PEO3: Có kỹ năng nghề nghiệp, giao tiếp cũng như quản lý để có thể làm việc trong môi trường đa ngành, đa văn hóa, đa quốc gia;

PEO4: Có đạo đức nghề nghiệp cũng như hiểu biết kinh tế, chính trị; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng; Có tinh thần vươn lên trong cuộc sống; Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý để phát triển nghề nghiệp; Có tư duy học tập suốt đời.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

SO1: Có khả năng áp dụng các kiến thức về toán học, khoa học tự nhiên và kỹ thuật vào việc giải quyết các vấn đề thuộc kỹ thuật cơ khí động lực;

SO2: Có khả năng phân tích, tính toán thiết kế, mô phỏng và đánh giá các thành phần, hệ thống liên quan đến ngành kỹ thuật cơ khí động lực;

SO3: Có khả năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường đa ngành, đa văn hóa; Có khả năng tìm kiếm và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp;

SO4: Có khả năng lập kế hoạch, phân tích và đánh giá được tính thực tiễn của vấn đề nghiên cứu, tác động cục bộ và toàn cục của vấn đề nghiên cứu với các cá nhân, tổ chức và xã hội;

SO5: Có khả năng áp dụng các kỹ năng và công cụ kỹ thuật trong việc nghiên cứu, thiết kế và đánh giá các vấn đề khoa học thuộc ngành cơ khí động;

SO6: Có khả năng tự học và nghiên cứu độc lập, sáng tạo và học tập suốt đời; Sự hiểu biết về trách nhiệm và vấn đề nghề nghiệp, đạo đức, luật pháp, an ninh và xã hội;

3. Bảng số liệu sinh viên nhập học và sinh viên tốt nghiệp hàng năm

4. Chương trình khung các khóa ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực:

*Chương trình khung ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực K13

*Chương trình khung ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực K12

*Chương trình khung ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực K11

*Chương trình khung ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực K10