Thiết kế cơ khí và Kiểu dáng công nghiệp

Ngành Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp

Ngành Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp

1. Mục tiêu đào tạo

PEO1: Có kiến thức về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật để giải quyết các vấn đề chung liên quan đến ngành đào tạo.

PEO2: Có kiến thức chuyên môn để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thiết kế Cơ khí và kiểu dáng Công nghiệp.

PEO3: Có kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp trong việc phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề chuyên ngành. Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật.

PEO4: Có thái độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

SO1: Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực của ngành đào tạo.

SO2: Có khả năng ứng dụng kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

SO3: Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện tại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành Thiết kế Cơ khí và kiểu dáng công nghiệp.

SO4: Có khả năng áp dụng các kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

SO5: Có khả năng áp dụng kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

SO6: Có khả năng đánh giá (analyze) và cải thiện hiệu quả các hoạt động một cách hiệu quả.

SO7: Có khả năng giao tiếp bằng văn viết, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường làm việc kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng lựa chọn và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp.

SO8: Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật.

SO9: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
3. Bảng số liệu sinh viên nhập học và sinh viên tốt nghiệp hàng năm

4. Chương trình khung các khóa ngành Thiết kế Cơ khí và kiểu dáng Công nghiệp

Chương trình đào tạo ngành Thiết kế Cơ khí và kiểu dáng Công nghiệp khóa 17