Phòng Hành chính - Tổng hợp

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

LÃNH ĐẠO PHÒNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Phó Trưởng phòng (Phụ trách phòng)

TS. Thái Văn Trọng

ĐT: 0912881952

Email: trongtv@haui.edu.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Phó Trưởng phòng

ThS. Trần Thị Thu Thủy

ĐT: 0978551898

Email: thuthuybk42@gmail.com

Phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc trường Cơ Khí - Ô tô được thành lập từ ngày 01/8/2023 theo Quyết định số 890/QĐ-ĐHCN ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Phòng Hành chính – Tổng hợp có chức năng tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng Trường về tổ chức, quản lý các công tác: nhân sự, chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động, tài chính, kế toán, quản lý tài sản, công tác văn thư lưu trữ, ứng dụng CNTT và truyền thông của Trường; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và của Trường.