Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ điện tử

Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

1. Mục tiêu đào tạo

PEO1: Có kiến thức chuyên sâu và tiên tiến về đo lường và xử lý tín hiệu, mô hình hóa và mô phỏng, kỹ thuật điều khiển, robot và hệ thống thông minh để thực hiện nghiên cứu, phát triển và cải tiến công nghệ;

PEO2: Có kiến thức liên ngành về kỹ thuật tự động hóa, kỹ thuật cơ khí và công nghệ thông tin; Kiến thức cơ bản về quản trị, quản lý, khoa học xã hội, chính trị và pháp luật để phát triển con người một cách toàn diện;

PEO3: Có kỹ năng sử dụng công cụ hiện đại, thực hiện các thử nghiệm để phát hiện và cải tiến hệ thống cơ điện tử; Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực Cơ điện tử;

PEO4: Có kỹ năng tự nghiên cứu, trình bày các vấn đề khoa học và truyền đạt kiến thức; Kỹ năng quản lý, quản trị và tổ chức hoạt động nhóm chuyên môn; Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong môi trường làm việc đa ngành và hội nhập quốc tế;

PEO5: Có trách nhiệm với công việc, nghề nghiệp, môi trường và xã hội; Năng lực nghiên cứu pháp triển chuyên môn; Khả năng tự thích nghi trong môi trường làm việc biến đổi; Khả năng định hướng và hướng dẫn người khác trong lĩnh vực Cơ điện tử.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

SO1: Có khả năng áp dụng kiến thức chuyên sâu và tiên tiến về toán, khoa học tự nhiên, cơ sở ngành, chuyên ngành, liên ngành; Các kiến thức cơ bản về quản lý, quản trị để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực Cơ điện tử.

SO2: Có khả năng sử dụng công cụ hiện đại; Khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu về mô phỏng và thực nghiệm; Đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Cơ điện tử.

SO3: Có khả năng tổ chức và quản lý các hoạt động học tập, nghiên cứu, nghề nghiệp.

SO4: Có năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

SO5: Có khả năng nghiên cứu, phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực Cơ điện tử; Khả năng truyền đạt, phổ biến kiến thức chuyên môn.

SO6: Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc thay đổi, tự định hướng nghiên cứu phát triển chuyên môn, định hướng và hướng dẫn người khác trong lĩnh vực Cơ điện tử.

3. Bảng số liệu sinh viên nhập học và sinh viên tốt nghiệp hàng năm

4. Chương trình khung các khóa ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

* Chương trình khung ngành Kỹ thuật Cơ điện tử khóa 13

*Chương trình khung ngành Kỹ thuật Cơ điện tử khóa 12

*Chương trình khung ngành Kỹ thuật Cơ điện tử khóa 11

*Chương trình khung ngành Kỹ thuật Cơ điện tử khóa 10

*Chương trình khung ngành Kỹ thuật Cơ điện tử khóa 9