Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

Ngành Kỹ thuật Cơ khí

1. Mục tiêu đào tạo

PEO1: Có kiến thức chuyên sâu và tiên tiến về thiết kế và chế tạo, mô hình hóa và tối ưu hóa quá trình gia công, kỹ thuật đo lường và đánh giá độ chính xác gia công;

PEO2: Có kiến thức liên ngành về vật liệu tiên tiến, các công nghệ gia công tiên tiến, thiết kế hệ thống cơ khí; có kiến thức cơ bản về quản lý, khoa học xã hội, chính trị và pháp luật để phát triển một cách toàn diện;

PEO3: Có kỹ năng sử dụng công cụ hiện đại, thực hiện các thử nghiệm để phát hiện, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm/hệ thống cơ khí; Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí;

PEO4: Có kỹ năng tự nghiên cứu, trình bày các vấn đề khoa học, có kỹ năng truyền đạt kiến thức, có kỹ năng quản lý, quản trị và tổ chức hoạt động nhóm chuyên môn, có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong môi trường làm việc đa ngành và hội nhập quốc tế;

PEO5: Có trách nhiệm với công việc, nghề nghiệp, môi trường và xã hội, có năng lực nghiên cứu pháp triển chuyên môn, có khả năng tự thích nghi trong môi trường làm việc biến đổi, có khả năng định hướng và hướng dẫn người khác.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

SO1: Có khả năng áp dụng kiến thức chuyên sâu về toán, khoa học tự nhiên, cơ sở ngành, chuyên ngành, công nghệ tiên tiến và kiến thức cơ bản về quản lý và liên ngành để giải quyết các vấn đề trong ngành Kỹ thuật cơ khí;

SO2: Có khả năng thực nghiệm, đo lường và phân tích kết quả, đưa ra giải pháp và xử lý vấn đề một cách khoa học;

SO3: Có khả năng tổ chức, quản lý và giao tiếp hiệu quả bằng ngôn ngữ - phi ngôn ngữ trong các hoạt động học tập, nghiên cứu và làm việc;

SO4: Có năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

SO5: Có kỹ năng nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp;

SO6: Có khả năng thích nghi với môi trường làm việc thay đổi, tự định hướng nghiên cứu phát triển chuyên môn, định hướng và hướng dẫn người khác trong lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí. Khả năng truyền đạt, phổ biến kiến thức chuyên môn.

3. Bảng số liệu sinh viên nhập học và sinh viên tốt nghiệp hàng năm

4. Chương trình khung các khóa ngành Kỹ thuật Cơ khí:

*Chương trình khung ngành Kỹ thuật Cơ khí Khóa 13

*Chương trình khung ngành Kỹ thuật Cơ khí Khóa 12

*Chương trình khung ngành Kỹ thuật Cơ khí Khóa 11

*Chương trình khung ngành Kỹ thuật Cơ khí Khóa 10