Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

1. Mục tiêu đào tạo

Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô trong vòng 2-3 năm sau khi tốt nghiệp, sẽ có thể:

PEO 1: Phát triển các giải pháp kỹ thuật để thực hiện các công việc dịch vụ, thiết kế và quản lý trong ngành công nghiệp ô tô;

PEO 2: Làm việc chuyên nghiệp trong môi trường công nghiệp toàn cầu;

PEO 3: Chính trực, tích cực tham gia phát triển nghề nghiệp, cải tiến liên tục và học tập suốt đời.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô sẽ có thể:

SO1: Áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

SO2: Thiết kế các hệ thống, các thành phần hoặc các quy trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô

SO3: Giao tiếp bằng văn viết, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường làm việc kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp;

SO4: Thực hiện các kiểm thử tiêu chuẩn, đo lường và thí nghiệm; phân tích và giải thích kết quả thực nghiệm để cải tiến quy trình;

SO5: Làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên cũng như người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật.

3. Bảng số liệu sinh viên nhập học và sinh viên tốt nghiệp hàng năm

Năm học

Tuyển sinh

Tốt nghiệp

2022-2023

434

341

2021-2022

508

299

2020-2021

509

279

2019-2020

417

264

2018-2019

516

354

2017-2018

441

356

4. Chương trình khung các khóa ngành Công nghệ Ô tô