Chi bộ 4 – Đảng bộ Bộ phận Trường Cơ khí – Ô tô tổ chức kết nạp đảng viên mới

Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng đặc biệt Đảng viên là sinh viên. “Sinh viên là bộ phận trí tuệ và ưu tú trong các thế hệ thanh niên, là nơi kết tinh nhiều tài năng sáng tạo, là nguồn lao động có học vấn cao, có chuyên môn sâu và đại bộ phận sinh viên sẽ trở thành người trí thức của đất nước”- Trích lời của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Việc phát triển đảng viên là sinh viên nhằm tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, phù hợp với yêu cầu của Đảng và xu thế vận động của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Sinh viên chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7 - Kỹ sư, Trường Cơ khí – Ô tô bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp

Từ năm 2023, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7 - Kỹ sư, trong đó có ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí thuộc Trường Cơ khí – Ô tô đào tạo. Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân Công nghệ kỹ thuật Cơ khí hoặc các ngành gần, sinh viên có thể đăng ký xét tuyển học chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tương đương bậc 7 trình độ đại học và khi tốt nghiệp được cấp bằng danh hiệu Kỹ sư.