Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

Ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

NGÀNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

1. Mục tiêu đào tạo

PEO1:Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học cơ bản để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

PEO2: Có kiến thức cơ sở và chuyên ngành để phát hiện, giải quyết vấn đề liên quan đến thiết kế, vận hành, tối ưu hóa hệ thống sản xuất;

PEO3: Có kỹ năng: làm việc cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm để làm việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia;

PEO4: Có hiểu biết về kinh tế, chính trị; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

SO1: Áp dụng kiến thức toán học, khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

SO2: Thiết kế và tiến hành thực nghiệm các hệ thống kỹ thuật công nghiệp, phân tích, xử lý dữ liệu và tổng hợp kết quả

SO3: Quản lý hoạt động sản xuất, dịch vụ và thiết kế hệ thống công nghiệp

SO4: Mô hình hóa, mô phỏng hệ thống và tối ưu các hệ thống sản xuất

SO5: Kiểm soát năng suất, chất lượng và cải tiến liên tục hướng tới sản xuất tinh gọn

SO6: Lựa chọn và sử dụng các công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm đánh giá, vận hành các thiết bị, hệ thống hiện đại trong sản xuất

SO7: Giao tiếp văn bản, thuyết trình và sử dụng hình ảnh ở cả môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật. Trình độ tiếng anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

SO8: Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, nhận biết và thực hiện các trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp

SO9: Nhận thức và nhu cầu, động lực tham gia vào việc phát triển chuyên môn liên tục, suất đời

SO10: Nhận thức đầy đủ về chính trị, pháp luật cũng như những vấn đề đương đại
3. Bảng số liệu sinh viên nhập học và sinh viên tốt nghiệp hàng năm

4. Chương trình khung các khóa ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

- Chương trình khung ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp khóa 16

- Chương trình khung ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp khóa 15

- Chương trình khung ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp khóa 14