Trung tâm Thực hành, Thực nghiệm Cơ khí

TRUNG TÂM THỰC HÀNH, THỰC NGHIỆM CƠ KHÍ

Trung tâm Thực hành, thực nghiệm Cơ khí trường Cơ khí – Ô tô (SMAE) được tái thành lập theo Quyết định số: 900/QĐ-ĐHCN ngày 18 tháng 07 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà nội, hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ như sau:

BAN GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM THỰC HÀNH, THỰC NGHIỆM CƠ KHÍ

TS. Nguyễn Việt Hùng

ĐT: 0904176105

Email:hung2009haui@gmail.com

nguyenviethung@haui.edu.vn

I. Chức năng

1. Tổ chức thực hiện giảng dạy thực hành, thí nghiệm phục vụ các chương trình đào tạo lĩnh vực cơ khí;

2. Quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật tham gia giảng dạy thực hành cho các học phần của Trường; phối hợp phân công nhiệm vụ và đánh giá cán bộ kỹ thuật;

3. Phát triển, kết hợp xây dựng bài thí nghiệm, thực hành đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ thực hiện các bài thí nghiệm, thực hành theo kế hoạch giảng dạy của Đại học Công nghiệp Hà nội và của Trường Cơ khí – Ô tô.

4. Đào tạo ngắn hạn, đào tạo chuyển giao công nghệ lập trình, vận hành máy gia công và thiết bị đo lường chính xác; các hoạt động hợp tác trong nước, hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân;

5. Kết hợp sản xuất, hợp tác nghiên cứu và đào tạo, và chế thử sản phẩm công nghệ mới.

6. Thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và của Trường.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác đào tạo thực hành/ thí nghiệm và bảo dưỡng

- Quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật, tham gia kết hợp đào tạo thực hành/ thí nghiệm cho các học phần của Trường, tham gia xây dựng quy hoạch vị trí việc làm.

- Đào tạo, bồi dưỡng, phối hợp phân công nhiệm vụ và đánh giá cán bộ kỹ thuật.

- Xây dựng định mức và quản lý vật tư học phần thực hành/ thí nghiệm.

- Trực tiếp quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các bài thí nghiệm, thực hành được phân cấp.

- Phát triển, kết hợp xây dựng bài thí nghiệm, thực hành

- Thực hiện xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng và thực hiện.

- Đảm bảo nội dung, chất lượng, tiến độ thực hiện theo kế hoạch giảng dạy của trường Cơ khí – Ô tô và Trường Đại học Công nghiệp Hà nội.

2. Công tác đào tạo bồi dưỡng và kết hợp sản xuất chế thử

- Đào tạo ngắn hạn, đào tạo chuyển giao công nghệ lập trình, vận hành máy gia công và thiết bị đo lường chính xác

- Chỉ đạo và thực hiện chế thử các sản phẩm công nghệ mới;

- Phối hợp và thực hiện đào tạo kết hợp sản xuất

- Thực hiện hợp tác với các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo trong công tác đo kiểm và phân tích kết quả sản phẩm thực tiễn và các đề tài nghiên cứu.

3. Các nhiệm vụ khác dưới phân công của Hiệu trưởng.

III. Hướng nghiên cứu

1. Hướng nghiên cứu

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí.

- Quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm gia công cơ khí.

- Sự hoạt động của hệ thống sản xuất

2. Dịch vụ chuyển giao Công nghệ

- Đo lường, đánh giá chất lượng sản phẩm cơ khí

- Công nghệ hoạt động của thiết bị cơ khí

- Phân tích, đánh giá quá trình công nghệ cơ khí

3. Phương hướng Đạo tạo ngắn hạn

- Vận hành sử dụng thiết bị gia công truyển thông

- Vận hành sử dụng thiết bị gia công tiên tiến

- Vận hành sử dụng thiết bị đo kiểm chất lượng sản phẩm cơ khí